سوخت پاک از جلبک

جلبک photobioreactor یک محیط مصنوعی مورد استفاده برای افزایش تولید جلبک از طریق تزریق جنبش آهسته ، دی اکسید کربن و افزایش دسترسی به نور خورشید است. جلبک تولید شده با استفاده از این روش برای محصولات مصرفی مختلف و سوخت های جایگزین استفاده می شود. جی جانگ و استیومر تایلر این روش را به عنوان بخشی از تکنولوژی ترانس طبیعی (BOTT) غرفه آزمایشگاه مورد استفاده قرار قرار داده اند که برای بررسی پتانسیل آدانلود