دانلود کردی روله داغت نبینه

من که زندگیمو به تو باختم حرف دلو بهت میگفتم رفتی پشت سرم ولوله کردی گفتی عاشقمو باز گله کردی رفتی پشت سرم ولوله کردی گفتی عاشقمو باز گله کردی دل مارو حیرون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی خونمو ویرون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی عاشقو مجننون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی باز منو داغون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی ..... من که زندگیمو به تو باختم حرف دلو بهت میگفتم چشو دور دیدیو باز گله کردی حرفاتو زودی حاشا کردی چشو دور دیدیو باز گله کردی حرفاتو زودی حاشا کردی دل مدانلود

برچسب ها