دانلودجلددوم رمان یهویی عاشقت شدم

همه یهویی ها خوبن :یهویی بغل کردن یهویی بوسیدن یهویی دیدن یهویی سورپرایز کردن یهویی بیرون رفتن یهویی دوست داشتن یهویی عاشق شدن اما.............. امان از یهویی رفتن !.................................................فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد … فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد … فقط رفت … فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم …----------لایک ونظر فراموش نشهدانلود