بيماري لونيکولمن

SUBSCRIBED 18K SUBSCRIBE SUBSCRIBED UNSUBSCRIBE شفتالو يا هلو يك مسهل ملايم است كه بهترين زمان خوردن آن نيم ساعت بعد از خوردن غذا مي‌باشد. پوست درخت آن ضدكرم است البته با احتياط استفاده شود. پوست درخت هلو تب‌بر مي‌باشد با احتياط مصرف شود. پوست درخت هلو براي بيماري‌هاي مجاري ادرار مفيد است. برگ درخت هلو قلنج كليوي را تسكين مي‌دهد. دانلود