بهترین ترجمه دختری در قطار

#کار_شماره_53 با دختری دوست شو که کتاب بخونه... "با دختری دوست شو که کتاب بخواند با دختری دوست شو که پولش را به جای لباس خرج کتاب کند دختری که لیست بلندی از کتاب ها را برای خواندن تهیه کرده است. دختری که کارت کتابخانه سالهای کودکیش را هنوز با خود دارد دختری را پیدا کن که اهل خواندن باشد تشخیص اش سخت نیست او دخترى است كه به کتابفروشی،عاشقانه نگاه مىکند کسی که بوی کاغذ کاهی یک کتاب قدیمی، برانگیخته اش مى کند. دختری که اگر در کافه منتظرت ماند،لحظات انتظارش را با خواندن كتاب پر مى كند با دختری دوست شو کدانلود